Toshiba’s slim dynaPad Windows tablet returns

First glanced last year, this pen-based tablet is going on sale in January.

READ:  Ông Ngô Văn Tuấn xin chuyển công tác về đơn vị chủ đầu tư dự án ngân sách