Eve Valkyrie: Release date, gameplay and everything else you need to know

We’ve played the upcoming virtual-reality space shooter — here’s the lowdown.

READ:  Ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Đà Nẵng đi nhậu, ăn lẩu, du lịch Suối Mơ và về nhà tại Thừa Thiên Huế